Omschakelen? JA! En de financiering dan?

Placeholder for Monique van LieverlooMonique van Lieverloo

Monique van Lieverloo

Manager InnovatieTafels

Placeholder for weiland_ploegenweiland_ploegen

1 april 2022

Boeren en tuinders met plannen om minder stikstof uit te stoten en de bedrijfsvoering op meerdere fronten blijvend te verduurzamen, kunnen terecht bij het Investeringsfonds Duurzame Landbouw (IDL).

Grote maatschappelijke opgaven

Als samenleving staan we voor heel wat grote maatschappelijke opgaven, vooral met het oog op de kwaliteit van onze groene leefomgeving. Klimaatadaptatie, landbouwverduurzaming, duurzame energie en groene economie staan volop in de belangstelling. We zitten dan ook in een transitie die tot een duurzamer evenwicht tussen economie en ecologie moet leiden. Om die transitie mogelijk te maken financiert het Groenfonds projecten die de kwaliteit van onze groene leefomgeving verbeteren. Denk aan de kwaliteit van natuur en landschap, maar ook aan de kwaliteit van lucht en water, biodiversiteit en beleving.

Kennis, ervaring én geld

Het Groenfonds zet zich dagelijks in voor een groener Nederland door naast de financiering ook kennis en ervaring in te zetten om ecologie en economie op een vernieuwende manier te verbinden. Wat het Groenfonds daarbij onderscheidt, is dat het risico’s durft te nemen waar het kansen ziet en verder durft te gaan waar andere partijen juist afhaken. Met kennis van groen én geld wil het Groenfonds projecten versnellen, partijen met elkaar verbinden en nieuwe inzichten geven die rendement opleveren voor de groene leefomgeving.

Vijf belangrijke thema’s

Bij het Groenfonds ligt de focus op vijf belangrijke thema’s:

  • Natuur en landschap - meer en robuustere natuur, meer samenhang en vergroten biodiversiteit.
  • Energietransitie - o.a. wind, geothermie, zonne-energie, biomassa en mestvergisting
  • Duurzame landbouw - natuurinclusieve en kringlooplandbouw, behoud natuurlijk kapitaal en reserves en nieuwe technieken en stadslandbouw.
  • Circulaire economie (biobased economy) - komen tot gesloten kringlopen en minder afval.
  • Klimaatadaptatie - aanpassingen aan veranderende klimaat in Nederland, in het bijzonder water, zoals retentie, buffering, zuivering etc.

Ondernemers die willen vergroenen

Voor groene ondernemers is het vaak lastig om financiering te vinden bij reguliere banken. Projecten zijn te klein, te arbeidsintensief of te risicovol. Het Groenfonds is dan de onmisbare schakel. Elke door het Groenfonds gefinancierde euro leidt gemiddeld tot € 4,20 aan private cofinanciering!

Placeholder for innovatietafelinnovatietafel

Meer weten?

Ben je veehouder, akkerbouwer of teler en heb je concrete plannen voor omschakeling om jouw bedrijf integraal te verduurzamen? Neem contact op met Monique van Lieverloo, manager InnovatieTafels, via telefoonnummer 06-10462790 of stuur Monique een e-mail.