Privacyverklaring

Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met het gebruik van jouw gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacy voorop

InnovatieTafels respecteert de privacy van alle websitebezoekers. De gegevens die je op deze website achterlaat worden dan ook zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken, informatie aanvragen en/of zich registreren voor een bijeenkomst, lezing of webinar. Gegevensuitwisseling op de website is bovendien versleuteld met een SSL-certificaat.

Gegevensverzameling

Als bezoeker kun je zonder opgave van persoonsgegevens gebruikmaken van de website. Deze website verzamelt alleen persoonsgegevens die duidelijk en vrijwillig door bezoekers zijn verstrekt. Bedoelde gegevens kunnen onder meer zijn: jouw naam, huidige functie, bedrijfsadres, e-mailadres en telefoonnummer.

Ook mogen wij door jou verstrekte inhoud bewaren en onderhouden, zoals onder meer vermeldingen op sociale mediatoepassingen en diensten die wij eventueel verzorgen.

We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij jouw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van bedoelde gegevens vragen.

Beveiligingsmaatregelen

InnovatieTafels heeft passende beveiligingsmaatregelen genomen met een beveiligingsniveau dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en risico’s van de verwerking. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen. InnovatieTafels zal periodiek interne audits houden en steekproefsgewijs controles uitvoeren. InnovatieTafels biedt passende waarborgen voor de toepassing van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Als de bezoeker de manier waarop wij de beveiligingsmaatregelen naleven wil laten inspecteren door een onafhankelijk deskundige, dan kan hiertoe een verzoek worden gedaan. InnovatieTafels zal hierover samen met de bezoeker afspraken maken. De kosten van een inspectie casu quo audit zijn voor rekening van de klant. De bezoeker verplicht zich om InnovatieTafels een kopie van het inspectierapport ter beschikking te stellen.

Geheimhouding

InnovatieTafels houdt verkregen persoonsgegevens geheim en verplicht haar medewerkers en eventuele sub-verwerkers ook tot een zelfde geheimhouding. Medewerkers nemen met betrekking tot de aan hen toevertrouwde persoonsgegevens bovendien geheimhouding in acht zoals deze geldt op basis van hun eventuele beroeps- en gedragsregel.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren juw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Dat wil zeggen dat wij gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren, omdat de wet ons dit verplicht. Indien je via de website informatie opvraagt of je registreert voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vragen wij naar jouw naam en enkele aanvullende gegevens. De aangevraagde informatie en de bevestiging van jouw registratie ontvangt u via e-mail. Geef je bij jouw aanvraag of registratie toestemming voor gebruik van uw e-mailadres? Dan ontvang je daarna mogelijk nog nieuws, interessante tips of artikelen. Je kunt je hier op ieder gewenst moment voor afmelden middels de afmeldlink onderaan in de mail. Laat je ook uw telefoonnummer achter dan geef je daarmee impliciet toestemming dat wij contact met jou op mogen nemen inzake onze dienstverlening. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Bijeenkomsten

Meld je je aan voor een bijeenkomst van InnovatieTafels dan is het mogelijk dat er tijdens deze bijeenkomst foto’s en/of video-opnames gemaakt worden. Er worden met name overzichtsfoto’s gemaakt zonder close-up. Wanneer je aan deze bijeenkomst deelneemt, geef je InnovatieTafels toestemming om beelden waar je op staat te gebruiken voor communicatiedoeleinden. We verspreiden mogelijk een schriftelijk verslag en korte video (sfeerimpressie) van de bijeenkomst onder de deelnemers, via onze website en onze social media kanalen. Wij gaan selectief en integer om met publicaties achteraf. Als er sprake is van individuele close-ups vraagt de fotograaf of videograaf jouw toestemming voor gebruik. Je hebt altijd het recht jouw toestemming in te trekken en te vragen om verwijdering van gepubliceerde items.

Cookiebeleid

Er wordt gebruikgemaakt van cookies om de door jou gezochte informatie veilig te kunnen aanbieden en de website technisch goed te laten functioneren. Cookies worden niet gebruikt voor het doen van ongevraagde aanbiedingen.

IP-adres en domeinnaam

Voor beveiliging en optimalisering van de website registreren wij jouw IP-adres en domeinnaam. Wij bekijken ook met welke type browser je onze website benadert. Dit doen wij om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van jou als bezoeker om te voorkomen dat onze website niet goed leesbaar is. Deze informatie is eigendom van InnovatieTafels. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt om onze dienstverlening en marketingactiviteiten te verbeteren. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de bijbehorende privacyverklaring. Hierin staat meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Deel uw mening met InnovatieTafels

Jouw mening is belangrijk voor ons. Wij hechten dan ook veel waarde aan jouw oordeel over onze website. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties over jouw rechten en/of de manier waarop InnovatieTafels met persoonsgegevens omgaat? Dan ontvangen wij deze graag via het e-mailadres info@innovatietafels.nl.

Vanzelfsprekend helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacyverklaring

InnovatieTafels kan deze privacyverklaring wijzigen. We raden je dan ook aan deze verklaring regelmatig te lezen. Zo blijf je op de hoogte van eventuele wijzigingen.